REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
WWW.MADALENAYOGA.COM

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem serwisu ze sklepem internetowym, zwanego dalej „sklepem” znajdującego się pod adresem internetowym www.madalenayoga.com oraz przedsiębiorcą świadczącym usługi drogą elektroniczną  jest Magdalena Janik , prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Magdalena Yoga Magdalena Janik” z siedzibą w Warszawie, ul. Mazowiecka 39b, 05-077 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca nr NIP: 9860221403, nr REGON 386553850, zwana dalej „Sprzedawcą”.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
  a.  „Klient” ­ oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy
  b. „Konsument” – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
  c. „Przedsiębiorca” ­ oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową,
 3. „Reklamacja dotycząca towaru” oznacza wszelkie roszczenia Klienta przysługujące mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem umowy sprzedaży przez Sprzedawcę
  e. „Reklamacja dotycząca usługi” ­ oznacza wszelkie roszczenia Usługobiorcy przysługujące mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Sprzedawcę
  f. „Towar”/„Produkt” ­ rzecz ruchoma, lub usługa, którą Klient może nabyć za pośrednictwem sklepu.
  g. „Tradycyjna forma pisemna” ­ oznacza dokument na nośniku papierowym zawierający własnoręczny podpis autora dokumentu
 4. „Usługa elektroniczna” ­ usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 ze zm.)
  i. „Usługobiorca” ­ podmiot korzystający z usługi elektronicznej świadczonej za pośrednictwem sklepu.
  j. „Ustawa o prawach konsumenta” ­ oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
  k. „Użytkownik” ­ podmiot korzystający ze sklepu, a w szczególności Klient bądź Usługobiorca,
 5. „Turnus jogowy” – cykl zajęć z zakresu jogi odbywanych kilka razy w tygodniu, w ściśle ustalonych dniach i godzinach, realizowanych w ramach usług świadczonych droga elektroniczna za pośrednictwem internetu,
 6. „Moon joga” zajęcia z zakresu jogi prowadzone cyklicznie w wymiarze jednostkowym w ściśle ustalonych dniach i godzinach,
 7. „Wyjazdy jogowe” co najmniej kilkudniowe wyjazdy stacjonarne o charakterze rekreacyjno – wypoczynkowym w kraju i zagranicą, odbywane w warunkach zinstytucjonalizowanych na zasadach ustalanych każdorazowo dla konkretnego wyjazdu
 8. „Zajęcia stacjonarne” zajęcia z zakresu jogi prowadzone w miejscu oraz terminie wskazanym w ofercie z osobistym udziałem prowadzącej (Sprzedawcy) i uczestników (Klientów).

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. W ramach prowadzonego sklepu internetowego Sprzedawca oferuje Klientom następujące usługi:
 2. Dostęp do uczestniczenia w zajęciach jogi w postaci Turnusów jogowych lub zajęć Moon jogi w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy internetowej zoom lub w postaci dostępu do nagrania zajęć na tej samej platformie,
 3. Pośrednictwo w nabyciu prawa do uczestniczenia w Wyjazdach jogowych i Zajęciach stacjonarnych na zasadach określonych w danej ofercie.
 4. Do zawarcia Umowy i korzystania z Usługi niezbędne jest, aby Użytkownik:
 5. posiadał dostęp do Internetu,
 6. korzystał z urządzenia posiadającego przeglądarkę internetową umożliwiającą korzystanie z platformy internetowej zoom
 7. posiadał dostęp do skrzynki poczty e-mail.

 

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ i ZAWARCIE UMOWY

 1. Zamówienia w sklepie można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok, pod warunkiem istnienia aktualnej oferty świadczenia usług droga elektroniczną.
 2. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić dostępny na stronie internetowej sklepu formularz zamówienia poprzez wybór Usługi, preferowanej formy płatności, a także zaznaczyć check­box przy oświadczeniu o akceptacji regulaminu (oświadczenie o akceptacji regulaminu nie ma dla Użytkownika będącego Konsumentem charakteru bezwzględnie wiążącego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy). Następnie należy uzupełnić dane osobowe Klienta oraz wskazać adres mailowy, na jaki dostarczone maja być informacje niezbędne do skorzystania z Usługi oraz potwierdzić treść zamówienia poprzez kliknięcie na przycisk z napisem „Kupuję i płacę” (w momencie kliknięcia w ten przycisk następuje zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą).
 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zakupowym.
 4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 5. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA ZAKUPIONY TOWAR.

 1. Formą płatności jest:
  1. Płatność za pośrednictwem usługi Przelewy 24
  2. Płatność za pośrednictwem usługi PayPal.
 2. Szczegółowe zasady dokonywania płatności opisane zostaną w § IV Regulaminu.

 

V. DOSTAWA, TERMIN REALIZACJI.

 1. Informacje na temat sposobu uczestnictwa w Turnusach jogowych lub zajęciach internetowych Moon yoga dostarczane są do Klienta drogą elektroniczną w postaci e-maila wysyłanego na adres mailowy wskazany w formularzu zakupowym. E-mail zawiera link oraz kod dostępu do platformy zoom, za pośrednictwem którego świadczone będą usługi polegające na prowadzeniu zajęć z zakresu jogi. Termin realizacji Usługi każdorazowo jest wskazywany w ofercie. Z Usługi można korzystać w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem platformy zoom, nadto, każde zajęcia będą nagrane a Klient po ich zakończeniu otrzyma e-mail zawierający link oraz kod dostępu do nagrania oraz informację o czasie trwania dostępu.
 2. Dostawa opisana w punkcie 1 realizowana jest niezwłocznie po dokonaniu zakupu Usługi.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie adresu e-mailowego w formularzu zamówienia ani też za niedostarczenie e-maila wywołane okolicznościami niezależnymi od niego.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, w których dostęp do zajęć lub nagrania zajęć będzie niemożliwy z powodów niezależnych od niego (np. wadliwe działanie łączy internetowych, awaria platformy na jakiej odbywane są zajęcia).

 

VI. WYŁACZENIE PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY, MOŻLIWOŚĆ DOMAGANIA SIĘ ZWROTU CENY.

 1. Usługę uznaje się za wykonaną z chwilą wysłania do Klienta, na wskazany w formularzu zamówienia adres mailowy, danych do wzięcia udziału w zajęciach Turnusu jogowego lub Moon jogi, na co Klient wyraża zgodę. Z ta chwilą Klient traci prawo do odstąpienia od Umowy, na co również wyraża zgodę. Klient nie ma prawa domagać się zwrotu ceny zakupu Usługi, w razie gdyby nie skorzystał z niej z przyczyn innych niż wymienione w ustępie 2.
 2. Klient ma prawo domagać się zwrotu ceny zakupu Usługi jedynie w wypadku gdy zajęcia zostałyby odwołane przez Sprzedającego.

 

VII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW.

 1. Jeżeli Klient ma jakiekolwiek zastrzeżenia co do jakości Usług świadczonych przez Sprzedawcę, zobowiązany jest złożyć stosowną reklamację. W reklamacji należy przede wszystkim wskazać i uzasadnić zarzuty stawiane wykonanej przez Sprzedawcę Usłudze oraz roszczenie, którego realizacji domaga się Klient.
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie mailowej na adres e-mail: ……………………………………
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta.
 4. Nieustosunkowanie się do zgłoszenia reklamacyjnego w powyższym terminie uznaje się za uwzględnienie reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres mailowy wskazany przy dokonywaniu zakupu Usługi.
 6. Wypełniając obowiązek wynikający z art. 32 Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich – informujemy, że w przypadku gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie zostanie rozwiązany, Sprzedawca odmawia wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

(DOTYCZY JEDYNIE KONSUMENTÓW)

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

IX. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego, gromadzone są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. Oświadczając o zapoznaniu z Regulaminem, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących działalności/ofert Sprzedawcy. Informacje handlowe będą przesyłane za pośrednictwem wiadomości sms na podany przez Klienta numer telefonu.
 4. Oświadczając o zapoznaniu z Regulaminem, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych takich jak imię
  i nazwisko, numer telefonu, – dla celów marketingu bezpośredniego, to jest otrzymywania informacji handlowych od Sprzedawcy.
 5. Oświadczając o zapoznaniu z Regulaminem, Klient jednocześnie oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści danych Klienta oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.
 6. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

X. POZOSTAŁE USŁUGI ELEKTRONICZNE.  

 1. Usługi elektroniczne, poza wymienionymi w §II ustęp 1  Regulaminu świadczone są przez Sprzedawcę bezpłatne
 2. Do innych usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną należy:
  udostępnianie Użytkownikowi za pomocą strony internetowej sklepu dostępnego formularza rejestracyjnego,
  b. udostępnianie Użytkownikowi za pomocą strony internetowej sklepu dostępnego formularza zamówienia.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro SA z siedziba w Poznaniu Kanclerska 15, 60-327 Poznań siedzibą w Sopocie ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot oraz PayPal Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa .
 4. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez Sprzedawcę usług, o których mowa w ustępie poprzednim pkt a i b, poprzez opuszczenie strony internetowej sklepu.
 5. Reklamacje dotyczące innych usług elektronicznych świadczonych przez sklep Usługobiorca składać może w formie opisanej w § VII Regulaminu.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U.z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189), w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawca a Klientem będącym Konsumentem, Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego o wszczęcie postępowania mediacyjnego.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy (Sprzedawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych ze Sprzedawcą przez Przedsiębiorców za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o wprowadzanych zmianach najpóźniej na 7 dni przed wejściem ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według tekstu Regulaminu sprzed wejścia w życie zmian. W wypadku jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego.
 7. Niniejszy Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na stronę www.sklep.revedechantelle.pl i dokonanie wydruku albo zapisanie pliku html z regulaminem na dysku twardym komputera.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 8.05.2022 r.

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O SWIADCZENIE USŁUGI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH STACJONARNYCH

 

1. DEFINICJE:

 1. „Prowadząca” – Magdalena Janik, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Magdalena Yoga Magdalena Janik” z siedzibą w Warszawie, ul. Mazowiecka 39b, 05-077 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca nr NIP: 9860221403, nr REGON 386553850,
 2. „Uczestnik” – osoba fizyczna, która nabyła usługę uczestniczenia w zajęciach za pośrednictwem trony internetowej Prowadzącej lub w inny sposób upoważniona przez Prowadzącą do uczestnictwa w zajęciach,
 3. „Zajęcia stacjonarne” – zajęcia jogi organizowane w miejscu i terminie określonym w ofercie, odbywane przy osobistym uczestnictwie Prowadzącej
 4. „Regulamin” – regulamin sklepu internetowego oraz świadczenia usług drogą elektroniczną dostępny na stronie internetowej prowadzącej pod adresem madalenayoga.com

2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH:

 1. W zajęciach mogą brać udział osoby pełnoletnie, osoby nieletnie biorą udział jedynie pod opieka osoby dorosłej i na jej odpowiedzialność.
 2. W zajęciach nie mogą brać udziału osoby, wobec których istnieją ku temu przeciwwskazania medyczne lub innego rodzaju. Prowadząca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niezastosowania się do owych przeciwwskazań. W razie wątpliwości co do możliwości uczestniczenia w zajęciach, Uczestnik winien skonsultować się z lekarzem specjalistą lub inną uprawnioną osobą.
 3. Prowadząca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, w  tym uszczerbek na zdrowiu powstały w związku z uczestnictwem w Zajęciach.

3. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH. ODWOŁANIE ZAJĘĆ.

 1. Po dokonaniu zakupu prawa uczestnictwa w Zajęciach, Uczestnik nie ma prawa do odstąpienia od Umowy na co wyraża zgodę, dokonując zakupu Usługi.
 2. Prowadząca ma prawo do odwołania zajęć w każdym czasie. W takim wypadku Uczestnik ma prawo domagać się zwrotu zapłaconej ceny, chyba, że Zajęcia zostaną przełożone na inny termin, na co Uczestnik wyrazi zgodę.
 3. Prowadząca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wzięcia przez Uczestnika udziału w zajęciach z powodu okoliczności od niej niezależnych, w szczególności z powodu niemożności uzyskania połączenia się z Internetem, czy z przyczyn dotyczących bezpośrednio Uczestnika.

 

4. PRAWA AUTORSKIE.

 1. Uczestnik dokonując zakupu prawa do uczestniczenia w zajęciach wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku na fotografiach i nagraniach z zajęć bez dodatkowego wynagrodzenia. W szczególności wyraża zgodę na umieszczanie jego wizerunku na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram i inne) oraz w relacjach z zajęć.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu, kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 2. Wszelkie spory wynikłe z realizacji Umowy zawartej w oparciu o niniejsze Warunki Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W razie niemożności polubownego rozwiązania Sądem właściwym będzie Sąd miejsca siedziby Prowadzącej.

ZASADY UCZESTNITWA W WYJAZDACH JOGOWYCH

1. DEFINICJE:

 1. „Pośrednik” – Magdalena Janik, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Magdalena Yoga Magdalena Janik” z siedzibą w Warszawie, ul. Mazowiecka 39b, 05-077 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca nr NIP: 9860221403, nr REGON 386553850,
 2. „Uczestnik” – osoba fizyczna, która nabyła prawo do uczestniczenia w wyjazdach jogowych oferowanych za pośrednictwem strony internetowej Pośrednika,
 3. „wyjazdy jogowe” – wyjazdy turystyczo – wypoczynkowe organizowane w Polsce i zagranicą, których program uzależniony jest każdorazowo od oferty organizatora
 4. „Regulamin” – regulamin sklepu internetowego oraz świadczenia usług drogą elektroniczną dostępny na stronie internetowej prowadzącej pod adresem madalenayoga.com

2. ZASADY OGÓLNE:

 1. Pośrednik nie jest organizatorem wyjazdu, ani wypoczynku w miejscu destynacji. Usługa Pośrednika polega na pośredniczeniu w wynajmie miejsca zakwaterowania, wykupu uczestnictwa w zajęciach sportowych i rekreacyjnych oraz kulturalnych przewidzianych w ofercie wyjazdu u organizatora tych zajęć. Umowa hotelowa, czy umowa o udział w zajęciach zawierana jest przez Uczestnika bezpośrednio z organizatorem wypoczynku czy zajęć. Pośrednik odpowiada jednie za organizację stacjonarnych z zajęć jogi na zasadach przewidzianych w OWU o prowadzenie zajęć stacjonarnych.
 2. Pośrednik za pośrednictwem swojej strony internetowej prezentuje ofertę wyjazdu obejmująca informację na temat możliwego zakwaterowania, wyżywienia, zajęć dodatkowych.
 3. Zgłoszenie chęci udziału w wyjeździe jogowym za pośrednictwem strony internetowej Pośrednika następuje poprzez kliknięcie „check box” oraz wpłatę zadatku w wysokości wskazanej w ofercie. Brak wpłaty zadatku we wskazanym w ofercie terminie oznacza rezygnacje z uczestnictwa w wyjeździe
 4. Akceptacja oferty jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na uczestnictwo w oferowanej formie wypoczynku, bez możliwości żądania modyfikacji oferty w zakresie miejsca zakwaterowania, wyżywienia czy oferowanych zajęć sportowo – rekreacyjnych.
 5. Jeśli oferta wyraźnie tego nie przewiduje, wskazana w ofercie cena wyjazdu nie obejmuje przelotu czy dojazdu do miejsca destynacji.

 

3. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W WYJEŹDZIE. ODWOŁANIE WYJAZDU. ZMIANA PROGRAMU.

 1. Po dokonaniu zakupu prawa uczestnictwa w wyjeździe, Uczestnik nie ma prawa do żądania zwrotu zadatku, w razie rezygnacji z wyjazdu.
 2. Pośrednik nie odpowiada za odwołanie wyjazdu i/lub zmiany programu z przyczyn zależnych od organizatorów wypoczynku, czy z powodu siły wyższej. Uczestnik nie może domagać się zwrotu zadatku, czy wpłaconego wynagrodzenia od Pośrednika, a jedynie bezpośrednio od organizatorów.
 3. Pośrednik nie odpowiada za niemożność wzięcia udziału w wyjeździe wynikającą z niemożnością dotarcia na miejsce destynacji.
 4. W przypadku rezygnacji z wyjazdu na ostatnią chwilę (30 dni lub krócej przed rozpoczęciem wyjazdu), Uczestnik nie ma prawa do żądania zwrotu wpłaconych środków.
 5. Program wyjazdu w każdej chwili może ulec zmianie, przy czym pośrednik zapewni możliwie jak najbardziej zbliżone aktywności w przypadku odwołania poszczególnej części programu.

 

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY POWSTAŁE W CZASIE WYJAZDU.

 1. Jeśli oferta tego wyraźnie nie przewiduje, Uczestnik zobowiązany jest zapewnić sobie ubezpieczenie od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie zdrowotne we własnym zakresie.
 2. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody na osobie czy mieniu, których doznał Uczestnik w tracie wyjazdu jogowego.
 3. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia organizatora wyjazdu w szczególności za niska jakość świadczonej usługi, i inne uchybienia stwierdzone przez uczestnika

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami zastosowanie znajdują postanowienia kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 2. Wszelkie spory wynikłe z realizacji Umowy zawartej w oparciu o niniejsze Warunki Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W razie niemożności polubownego rozwiązania Sądem właściwym będzie Sąd miejsca siedziby Prowadzącej.

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O SWIADCZENIE USŁUGI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH STACJONARNYCH

 

1. DEFINICJE:

 1. „Prowadząca” – Magdalena Janik, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Magdalena Yoga Magdalena Janik” z siedzibą w Warszawie, ul. Mazowiecka 39b, 05-077 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca nr NIP: 9860221403, nr REGON 386553850,
 2. „Uczestnik” – osoba fizyczna, która nabyła usługę uczestniczenia w zajęciach za pośrednictwem trony internetowej Prowadzącej lub w inny sposób upoważniona przez Prowadzącą do uczestnictwa w zajęciach,
 3. „Zajęcia stacjonarne” – zajęcia jogi organizowane w miejscu i terminie określonym w ofercie, odbywane przy osobistym uczestnictwie Prowadzącej
 4. „Regulamin” – regulamin sklepu internetowego oraz świadczenia usług drogą elektroniczną dostępny na stronie internetowej prowadzącej pod adresem madalenayoga.com

2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH:

 1. W zajęciach mogą brać udział osoby pełnoletnie, osoby nieletnie biorą udział jedynie pod opieka osoby dorosłej i na jej odpowiedzialność.
 2. W zajęciach nie mogą brać udziału osoby, wobec których istnieją ku temu przeciwwskazania medyczne lub innego rodzaju. Prowadząca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niezastosowania się do owych przeciwwskazań. W razie wątpliwości co do możliwości uczestniczenia w zajęciach, Uczestnik winien skonsultować się z lekarzem specjalistą lub inną uprawnioną osobą.
 3. Prowadząca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, w  tym uszczerbek na zdrowiu powstały w związku z uczestnictwem w Zajęciach.

3. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH. ODWOŁANIE ZAJĘĆ.

 1. Po dokonaniu zakupu prawa uczestnictwa w Zajęciach, Uczestnik nie ma prawa do odstąpienia od Umowy na co wyraża zgodę, dokonując zakupu Usługi.
 2. Prowadząca ma prawo do odwołania zajęć w każdym czasie. W takim wypadku Uczestnik ma prawo domagać się zwrotu zapłaconej ceny, chyba, że Zajęcia zostaną przełożone na inny termin, na co Uczestnik wyrazi zgodę
 3. Prowadząca ma prawo wyznaczyć swoje zastępstwo w przypadku niemożności uczestnictwa w zajęciach.
 4. Prowadząca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wzięcia przez Uczestnika udziału w zajęciach z powodu okoliczności od niej niezależnych, w szczególności z powodu niemożności uzyskania połączenia się z Internetem, czy z przyczyn dotyczących bezpośrednio Uczestnika.

 

4. PRAWA AUTORSKIE.

 1. Uczestnik dokonując zakupu prawa do uczestniczenia w zajęciach wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku na fotografiach i nagraniach z zajęć bez dodatkowego wynagrodzenia. W szczególności wyraża zgodę na umieszczanie jego wizerunku na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram i inne) oraz w relacjach z zajęć.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu, kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 2. Wszelkie spory wynikłe z realizacji Umowy zawartej w oparciu o niniejsze Warunki Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W razie niemożności polubownego rozwiązania Sądem właściwym będzie Sąd miejsca siedziby Prowadzącej.